Na publicznych uczelniach technicznych kobiety stanowią 36 proc. studentów, jednak nawet na tych uczelniach częściej decydują się one na studia w obszarach nietechnologicznych np. na kosmetologii. Wśród studentów kierunków informatycznych stanowią 15 proc. - wynika z raportu "Kobiety na politechnikach".

Raport Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, dotyczący roku akademickiego 2018/2019, opracowała Anna Knapińska z wykorzystaniem systemu rozwijanego w Laboratorium Baz Danych i Analityki Biznesowej Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego.

W roku akademickim 2018/2019 na uczelniach publicznych uczyło się prawie 870 tys. osób. Wśród kobiet największą popularnością cieszą się uczelnie pedagogiczne i medyczne (kobiety stanowią w nich około trzech czwartych ogółu studentów). Na politechnikach udział kobiet wynosi 36 proc., jednak częściej decydują się one na studia w obszarach nietechnologicznych. Trzy najpopularniejsze wśród kobiet kierunki to kosmetologia (99 proc. kobiet), pedagogika (95 proc.) i architektura wnętrz (94 proc.). Z kolei mężczyźni przeważają liczebnie na kierunkach związanych z techniką i technologią, takich jak elektrotechnika, mechatronika czy informatyka przemysłowa - podają autorzy raportu "Kobiety na politechnikach".

W niepublicznych szkołach wyższych w omawianym okresie kształciło się prawie 314 tys. studentów. "W ostatnich sześciu latach odnotowały one spadek liczby studentów o 11 proc., ale uczelnie niepubliczne oferujące studia na kierunkach technicznych nie wpisują się w obowiązujący trend. Martwi fakt, że również tam kobiety decydują się na ścieżki kształcenia niezwiązane z technologiami, co może prowadzić do ich gorszej pozycji na rynku pracy. Na uczelniach tego typu zmniejsza się też udział kobiet wśród studentów – od 2014 roku z 59 do 55 proc., a to może sugerować, że wraz ze wzrostem znaczenia i prestiżu studiów technicznych odsetek kobiet zmniejsza się" - czytamy w streszczeniu raportu.

Jego autorzy zwracają uwagę, że coraz więcej kobiet wybiera jednak tzw. kierunki nowo technologiczne. Na uczelniach publicznych i niepublicznych łącznie ich udział wśród studentów wzrósł w okresie 2014–2019 o dwa punkty procentowe – z 14 do 16 proc. Na politechnikach udział kobiet w kierunkach związanych z nowymi technologiami wzrósł o 3 punkty procentowe (z 14 do 17 proc.), natomiast w niepublicznych szkołach technicznych – o 4 punkty procentowe (z 9 do 13 proc.).

Największym udziałem kobiet na kierunkach nowo technologicznych może poszczycić się Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu – ponad jedną czwartą studentów stanowią kobiety.

Spośród publicznych uczelni technicznych największy udział kobiet na kierunkach nowo technologicznych występuje na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, jednak nawet tam nieznacznie przekracza on jedną piątą ogółu studentów. Najniższe wskaźniki występują na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Akademii Humanistyczno-Technicznej w Bielsku-Białej oraz na Politechnice Rzeszowskiej (w każdym przypadku odsetek kobiet wynosi 5 proc.).

Szczególnie popularna wśród kobiet na politechnikach jest inżynieria biomedyczna, udział kobiet wśród studentów tego kierunku wynosi 67 procent. Również na niepublicznych uczelniach technicznych zaobserwować można analogiczne zjawisko – największy odsetek kobiet (46 proc.) odnotowano na kierunku bioinformatyka. Z kolei prawie wyłącznie mężczyźni studiują w tych szkołach wyższych elektrotechnikę (5-procentowy udział kobiet), automatykę i robotykę (1 proc.) oraz mechatronikę (1 proc.).

Biorąc pod uwagę kierunki informatyczne w analizowanym okresie udział kobiet wśród studentów takich kierunków wzrósł z 13 do 15 procent. Zarówno na uczelniach publicznych, jak i niepublicznych udział kobiet wśród studentów IT nie przekracza jednej piątej; najniższy (12 proc.) jest na studiach pierwszego stopnia w niepublicznych szkołach wyższych, a najwyższy (21 proc.) – na studiach drugiego stopnia na uczelniach publicznych.

Jak wynika z raportu, jedyną uczelnią, na której udział kobiet wśród studentów kierunków informatycznych przekraczał 50 proc., był Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (63 proc.). Bliską zrównoważenia płci sytuację notują również dwie uczelnie o profilu ekonomicznym – Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Chorzowie (47 proc.) oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (43 proc.). Z kolei uczelnie, w których odsetek kobiet wśród studiujących na kierunkach informatycznych jest najniższy, to prawie wyłącznie uczelnie niepubliczne oraz państwowe wyższe szkoły zawodowe. Spośród uczelni publicznych najgorsze wyniki pod względem udziału kobiet w IT uzyskały dwie uczelnie techniczne – Politechnika Rzeszowska (6 proc.) i Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej (7 proc.) - czytamy w raporcie.

Autorzy badania podają również dane dotyczące dziesięciu uczelni, które wygrały rozstrzygnięty pod koniec 2019 r. konkurs „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. W roku akademickim 2018/2019 liczba studiujących na uczelniach badawczych kobiet wyniosła około 136 tys., podczas gdy mężczyzn było 105 tys. Podobnie jak wśród ogółu studentów uczelni w Polsce, kobiety stanowiły w nich zatem 57 proc. Jednak gdy weźmie się pod uwagę wyłącznie kierunki nowo technologiczne oraz informatyczne, odsetek kobiet spada do poziomu 19 procent.

"Warto zwrócić uwagę na większą skuteczność kobiet w studiowaniu" - podkreślają autorzy publikacji. O ile we wszystkich uczelniach technicznych wśród rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/2019 kobiety stanowiły 42 proc. ogółu studentów, to w gronie absolwentów w 2019 roku jest ich prawie połowa – 48 procent. W 2019 roku studia na kierunkach nowo technologicznych ukończyło prawie 28 tys. osób, z tego na kierunkach informatycznych – ponad 14 tys. Dla kierunków nowo technologicznych udział kobiet wśród absolwentek z 2019 roku wynosi już jednak zaledwie 19 proc., a dla kierunków informatycznych – o 1 punkt procentowy mniej.

Wszystkie dane pochodzą z systemu informacji o nauce i szkolnictwie wyższym POL-on, administrowanego przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy. Jak tłumaczą autorzy raportu, dane pozyskano zgodnie ze stanem na 31 grudnia dla każdego analizowanego roku, według stanu systemu POL-on na 30 marca 2020 roku.

Pełna wersja raportu jest dostępna na stronie: http://www.dziewczynynapolitechniki.pl/raport

Źródło: (PAP)

Studia, które niosą nadzieję na przyszłość

Choć pandemiczny rok stanowił dla nas wszystkich ogromne wyzwanie i przyniósł wiele problemów, to jednocześnie przyczynił się do przyspieszenia rozwoju technologicznego świata – mówiła dr Bianka Siwińska, CEO Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, otwierając 22 kwietnia Ogólnopolski Dzień Otwarty online pod hasłem Kierunki przyszłości 2021.

Więcej…

Perspektywy Women in Tech na Campusie Polska Przyszłości

Za nami niesamowicie emocjonujący weekend - 27-30.08 Perspektywy Women in Tech zostały zaproszone do Kortowa na Campus Polska Przyszłości. Było to wydarzenie mające na celu dialog i przestrzeń do rozwoju młodych ludzi, którzy chcą mieć wpływ na przyszłość kraju. Perspektywy poprowadziły na Campusie dwa warsztaty na temat przywództwa kobiet oraz kariery w technologiach.

Więcej…

Zapraszamy dziewczyny na studia techniczne - konsekwentnie od 15 lat!

Już 7 kwietnia po raz piętnasty zaprosimy dziewczyny – i chłopaków też! – z ostatnich klas liceów i techników do udziału w jubileuszowym Ogólnopolskim Dniu Otwartym (nie tylko) dla Dziewczyn. W czasie Dnia Otwartego, który organizowany jest w ramach kampanii Dziewczyny na Politechniki / Dziewczyny do Ścisłych, prezentować się będą uczelnie techniczne i uniwersyteckie wydziały ścisłe.

Więcej…
  • Partnerzy

  • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
  • Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania